Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  "BODEKO HOTELE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą Jawornik 52A, 43-460 Wisła, NIP: 6492196241

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

- Hotel Ostaniec i Gościniec Jurajski  daneosobowe@ostaniec.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Hotel informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana     dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10) Lista państw trzecich, do których mogą być transferowane dane osobowe: nie dotyczy

© 2016 Gościniec Jurajski, Podlesice 81, 42-425 Kroczyce, tel:+48 606 74 34 27
e-mail: recepcja@gosciniecjurajski.pl